นโยบายความเป็นส่วนตัว

La Mer Thailand Online เราเคารพความเป็นส่วนตัวของคุณและให้ความสำคัญกับความสัมพันธ์ที่ทางบริษัทมีให้กับคุณ การเข้าชมเว็บไซต์นี้ต้องเป็นไปปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้และข้อกำหนดและเงื่อนไข.

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ แจกแจงรูปแบบของข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัททำการรวบรวมไว้ที่เว็บไซต์ของ La Mer Thailand ปัจจุบันอยู่ที่ www.lamer.co.th (“ไซต์”) ถึงวิธีการที่เราจะใช้ข้อมูลดังกล่าวกับผู้ที่เราอาจอนุญาตให้ใช้ข้อมูลร่วมด้วย นโยบายความเป็นส่วนตัวยังได้ชี้แจงถึงมาตรการป้องกันความปลอดภัยของข้อมูลรวมทั้งวิธีการที่คุณจะเข้าถึง แก้ไข หรือลบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณด้วย และยังได้อธิบายถึงวิธีการที่คุณไม่ตกลงกับการให้ดำเนินการใดๆ กับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ หรือการตอบรับการให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการของบริษัท

อนึ่ง โปรดสังเกตด้วยว่านโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ ใช้บังคับกับข้อมูลที่ให้ไว้แก่ La Mer Thailand Online เท่านั้น ไม่ใช้กับข้อมูลหรือการสื่อสารอื่นใดที่อาจอ้างถึง La Mer กล่าวคือการสื่อสารจากเคาน์เตอร์ของ La Mer ที่อยู่ตามร้านค้าปลีกทั่วไป หากคุณเข้าชมเว็บไซต์ของบริษัทที่จัดไว้สำหรับภูมิภาคอื่น เช่น www.lamer.com หรือเชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์อื่นจากไซต์นี้ คุณจะต้องปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัวที่ใช้บังคับกับเว็บไซต์นั้นๆ และบริษัทแนะนำให้คุณศึกษานโยบายความเป็นส่วนตัวดังกล่าว วันที่มีผลบังคับ 3/14/2007
คลิกที่ลิงค์ตัวใดตัวหนึ่งข้างล่างเพื่อข้ามไปอ่านข้อที่ขึ้นไว้:

        ข้อมูลที่รวบรวมและวิธีการใช้ข้อมูลดังกล่าว

        การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลโดย La Mer Thailand Online

             o  อีเมล์การตลาด

             o  การสื่อสารกับคุณ

        การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลโดยกลุ่มบริษัท La Mer

        ไม่นำข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปให้บุคคลภายนอกโดยที่คุณไม่ได้ให้ความยินยอม

        ข้อมูลที่เราให้ผู้อื่นร่วมใช้

             o  กฎหมายและกระบวนพิจารณาคดีกำหนด

             o  ผู้ให้บริการ

             o  กิจกรรมพิเศษ

             o  การโอนธุรกิจ

        คุกกี้ส์ และไอพี แอดเดรส

        พิกเซล แท็กซ์ และการเชื่อมต่อแบบติดตาม

        วิธีการที่เราใช้ข้อมูลที่รวบรวมด้วยวิธีการอัตโนมัติ

        ความเป็นส่วนตัวของเด็กและเยาวชน

        การเชื่อมโยงไปยังเว็บอื่นๆ

        วิธีที่เราปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล

        การปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัวให้เป็นปัจจุบัน

        การปรับข้อมูลของคุณให้เป็นปัจจุบัน

        ทางเลือกของคุณ

        ความคิดเห็น
 

1. ข้อมูลที่รวบรวมและวิธีการใช้ข้อมูลดังกล่าว

คุณจะเป็นผู้เลือกให้ข้อมูลส่วนบุคคลเมื่อเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัท ตัวอย่างเช่น หากคุณจะกรอกแบบการสำรวจออนไลน์หรือลงทะเบียนผู้ใช้ เราอาจขอให้คุณให้ข้อมูลบางอย่าง เช่น ข้อมูลการติดต่อ (ชื่อ ที่อยู่อีเมล ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์) กลุ่มอายุ เพศ และผลิตภัณฑ์/เครื่องสำอางที่สนใจ ยี่ห้อและผลิตภัณฑ์ที่คุณใช้ เพื่อเป็นการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ผู้ใช้ที่จะลงทะเบียนที่เว็บไซต์ของเราจะต้องใส่ข้อมูล ชื่อผู้ใช้ อีเมล และพาสเวอร์ด เราอาจเชิญให้คุณให้ข้อมูลเกี่ยวกับการบำรุงรักษาผิวพรรณของคุณ เพื่อที่ทางเราจะสามารถให้บริการที่เหมาะสมกับคุณโดยเฉพาะ ในกรณีดังกล่าวเราจะเสนอโอกาสให้คุณสามารถให้ความยินยอมในการดำเนินการกับข้อมูลดังกล่าวซึ่งตาม กฎหมายของประเทศนี้แล้วอาจถือเป็นข้อมูลที่ละเอียดอ่อน เราขอเรียนให้คุณทราบว่าหากคุณไม่ให้ความยินยอมแล้ว เราจะไม่สามารถรวบรวม หรือใช้ข้อมูลดังกล่าว และเราจะไม่สามารถให้บริการที่เหมาะสมกับคุณโดยเฉพาะ

หากไม่ต้องการให้บริษัทเก็บข้อมูลส่วนบุคคลจากคุณ โปรดอย่าให้ข้อมูลดังกล่าว
 

2. การใช้ข้อ มูลส่วนบุคคลโดย La Mer Thailand Online

         อีเมลการตลาด

หากคุณเลือกให้ข้อมูลไว้ La Mer Thailand Online อาจใช้ข้อมูลดังกล่าวมาสร้างและส่งอีเมลถึงคุณ เช่น จดหมายข่าว การสำรวจหรือข้อความทางอีเมลอื่นๆ ที่มีข้อมูลผลิตภัณฑ์และการจัดกิจกรรมของบริษัท ข้อมูลพิเศษเกี่ยวกับเครื่องสำอางหรือการส่งเสริมการขาย (“อีเมล”) หากคุณเลือกรับและต่อมาไม่ประสงค์จะรับอีเมลเหล่านี้อีก ให้ดูที่ข้อ “ทางเลือกของคุณ”คุณอาจจะได้รับข่าวดีจาก La Mer Thailand Online ผ่านอีเมลหรือโทรศัพท์แม้ว่าคุณจะไม่ได้เลือกรับอีเมลก็ตาม หากคุณไม่ประสงค์จะรับเมล์หรือโทรศัพท์โดยตรง ให้ดูที่ ข้อ “ทางเลือกของคุณ” ข้างล่าง

        การสื่อสารกับคุณ

หากคุณเลือกให้ข้อมูลติดต่อไว้ บริษัทอาจจัดให้มีการส่ง การประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับการบริการ โดยวิธีการต่างๆ รวมถึงอีเมล เกี่ยวกับไซต์ หรืออาจจะติดต่อคุณเกี่ยวกับการขอรับบริการหรือคำถามด้านการบริการลูกค้า การติดต่อสื่อสารเหล่านี้จำเป็นต้องมีเพื่อตอบสนองความต้องการของคุณ และเพื่อให้การบริการระดับสูงสุด La Mer Thailand Online จัดให้มีเพื่อนำเสนอให้แก่ลูกค้าของตน
 

3. การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลโดยกลุ่มบริษัท La Mer

บริษัทอาจจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปใช้ร่วมกับบริษัทในเครือที่จำหน่ายและทำการตลาดผลิตภัณฑ์ของ La Mer (“กลุ่มบริษัท La Mer”) กลุ่มบริษัท La Mer อาจใช้ข้อมูลนี้ตามนโยบายความเป็นส่วนตัว รวมทั้งส่งอีเมลที่มีข้อมูลผลิตภัณฑ์ เคล็ดลับการใช้เครื่องสำอาง หรือการส่งเสริมการขายหากคุณเลือกไว้ว่าให้ทำเช่นนั้นได้ หากคุณไม่ต้องการให้บริษัทใช้ข้อมูลร่วมกับบริษัทในเครือ La Mer โปรดอย่าให้ข้อมูลดังกล่าวไว้แก่เรา ทั้งนี้บริษัทไม่สามารถเสนอผลประโยชน์ของ La Mer Thailand Online ให้แก่ผู้ที่ไม่ยินยอมให้ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลร่วมกับกลุ่มบริษัท La Mer.
 

4. ไม่นำข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปให้บุคคลภายนอกโดยที่คุณไม่ได้ให้ความยินยอม

บริษัทจะไม่นำข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปให้บุคคลภายนอกใช้ทำการตลาดผลิตภัณฑ์หรือบริการของตนโดยที่คุณไม่ได้ให้ความยินยอม เว้นแต่ที่กำหนดไว้ในหมวด “การโอนธุรกิจ” ด้านล่างนี้ นอกจากนั้น บริษัทจะไม่ขายหรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับผู้เข้าเยี่ยมชมไซต์ของบริษัท เว้นแต่ที่ได้กำหนดไว้ในที่นี้
 

5. ข้อมูลที่เราให้ผู้อื่นร่วมใช้

         กฎหมายและกระบวนพิจารณาคดีกำหนด

เราอาจเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับคุณ (1) ถ้ากฎหมายหรือกระบวนพิจารณาคดีกำหนดให้เราต้องทำเช่นนั้น (2) ต่อเจ้าหน้าที่ผู้บังคับใช้กฎหมาย หรือเจ้าหน้าที่รัฐบาลอื่นๆ หรือ (3) เมื่อเราเชื่อว่าการเปิดเผยมีความจำเป็น หรือเหมาะสม เพื่อป้องกันอันตรายทางกายภาพ หรือการสูญเสียทางการเงิน หรือที่เกี่ยวข้องกับการสอบสวนกิจกรรมการฉ้อฉล หรือผิดกฎหมายที่สงสัย หรือที่เป็นจริง

         ผู้ให้บริการ

ส่วนผู้ให้บริการซึ่งเป็นผู้ดำเนินการให้บริการแทนเราตามคำสั่งของเรานั้น เรามิได้ให้ผู้ให้บริการเหล่านี้ใช้หรือเปิดเผยข้อมูล เว้นแต่ตามที่จำเป็นในการดำเนินการให้บริการแทนเรา หรือการปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมาย ตัวอย่างของผู้ให้บริการเหล่านี้รวมถึงองค์กรที่ดำเนินกระบวนการชำระเงินด้วยบัตรเครดิต จัดการตามคำสั่งซื้อ และให้บริการเกี่ยวกับเว็บไซต์ และบริการด้านการตลาด บุคคลภายนอกอื่นๆ โดยได้รับความเห็นชอบของคุณ

         กิจกรรมพิเศษ

ในบางโอกาส La Mer Thailand Online อาจจะจัดให้มีการจัดกิจกรรมพิเศษ (เช่น การประกวด การแข่งขัน หรือการเสนออื่นๆ) แบบสอบถาม และการสำรวจ ทั้งนี้อาจจะมีการกำหนดหลักเกณฑ์พิเศษที่ใช้กับการส่งเสริมการขายเหล่านี้ที่อธิบายถึงวิธีการประมวลผลข้อมูลที่คุณได้ให้ไว้ เราขอแนะนำให้คุณทบทวนหลักเกณฑ์ที่ใช้บังคับสำหรับเรื่องดังกล่าวก่อนเข้าร่วม ตราบเท่าที่การจัดกิจกรรมพิเศษ การทำแบบสอบถาม หรือการทำสำรวจนั้นๆ ไม่อยู่ภายใต้ข้อบังคับโดยเฉพาะใดๆ ให้การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลอยู่ภายใต้บังคับของนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้รวมถึงเจตนารมณ์ที่ตัวเอกสารนี้ให้ไว้

         การโอนธุรกิจ

ขณะที่บริษัทดำเนินการพัฒนาธุรกิจอย่างต่อเนื่องนั้น บริษัทอาจจำหน่ายสินทรัพย์บางอย่างของตน ในธุรกรรมดังกล่าว ข้อมูลของผู้ใช้ รวมทั้งข้อมูลส่วนบุคคลโดยทั่วไปจัดเป็นสินทรัพย์ทางธุรกิจที่โอนไปด้วย และโดยการให้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณต่อไซต์ คุณยินยอมให้มีการโอนข้อมูลของคุณให้แก่บุคคลดังกล่าวในกรณีเช่นนี้ คุณจะเลือกไม่ต้องโอนข้อมูลของคุณเป็นสินทรัพย์ทางธุรกิจก็ได้ โดยติดต่อบริษัทตามที่กำหนดไว้ในหัวข้อ “ทางเลือกของคุณ”
 

6. คุกกี้ส์ และไอพี แอดเดรส

บราวเซอร์ คุกกี้ส์เป็นไฟล์ข้อมูลเล็กๆ ที่เก็บไว้บนฮาร์ดดิสก์ในเครื่องคอมพิวเต่อร์ของคุณเมื่อคุณเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัท แฟลชคุกกี้ส์ก็คล้ายกับบราวเซอร์คุกกี้ส์ แต่เก็บข้อมูลได้ซับซ้อนกว่า และเก็บไว้ในบราวเซอร์มากกว่าจะเก็บไว้ที่ฮาร์ดิสก์ของคุณ คุณสามารถมีโปรแกรมบราวเซอร์ของคุณ และ/หรือโปรแกรมเสริมสำหรับบราวเซอร์ เช่นแฟรช แจ้งให้คุณทราบหรือปฏิเสธคุกกี้โดยอัตโนมัติ การปฏิเสธการรับคุกกี้จะทำให้คอร์เมตริกส์คุกกี้ส์ ไม่สามารถทำงานได้โดยอัตโนมัติ (รายละเอียดเพิ่มเติมด้านล่าง) หากคุณปฏิเสธการรับคุกกี้ส์หรือออกจากการใช้คุกกี้ส์ คุณยังสามารถใช้เว็บต่อไปได้ แต่อาจถูกจำกัดการใช้คุณลักษณะบางอย่างในเว็บไซต์

ทางเราได้ทำงานอย่างต่อเนื่องเพื่อให้คุณมีประสบการณ์ที่ดีขึ้นเรื่อยๆ กับเว็บไซต์ของเรา เราได้ว่าจ้างคอร์เมตริกส์ให้เข้ามาช่วยเราทำความเข้าใจการที่คุณใช้งานเว็บไซต์ของเรา เราจะติดตั้งคุกกี้ส์ในเครื่องของคุณเพื่อรวบรวมข้อมูลที่จะทำให้เราทราบถึงวิธีการที่ทำให้คุณมาถึงเว็บไซต์ของเราได้ รวมถึงวิธีการที่คุณใช้และเข้าเยี่ยมชมหน้าต่างๆ ของเว็บไซต์ของเรา คอร์เมตริกส์จะไม่เก็บข้อมูลส่วนตัวของคุณ คอร์เมตริกส์จะติดตามข้อมูลพฤติกรรมการใช้งานบนเว็บไซต์ของเราโดยการใช้คุ๊กกี้ส์นิรนามแบบถาวร ซึ่งจะไม่มีข้อมูลส่วนตัวของคุณรวมอยู่ด้วย คอร์เมตริกส์ถูกห้ามโดยสัญญาว่าจะต้องไม่นำข้อมูลไปใช้เพื่อการอื่นใด และจะต้องเก็บรักษาข้อมูลไว้เป็นความลับ คุณอาจจะเลือกเข้าคำสั่งให้คอร์เมตริกส์สิ้นความสามารถที่จะติดตามพฤติกรรมบนเว็บไซต์ของคุณได้เสมอ หากคุณต้องการศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ระดับต่างๆ ของความเป็นส่วนตัวและความลับ คุณสามารถเลือกได้ในส่วนที่เกี่ยวกับ คอร์เมตริกส์ แล้วระบุทางเลือกของคุณ โปรดคลิกที่นี่

เราอาจใช้บริการวิเคราะห์เว็บโดยบุคคลภายนอกสำหรับไซต์นี้ เช่น บริการของคอร์เมตริกส์ และกูเกิลอนาลิติกส์ ผู้ให้บริการที่ให้บริการ เหล่านี้ใช้เทคโนโลยีอย่างเช่นคุกกี้ บันทึกการปฏิบัติการของเว็บเซิร์ฟเวอร์ และเว็บบีคอนช่วยในการวิเคราะห์ว่าผู้เยี่ยมชมใช้ไซต์อย่างไร ข้อมูลที่รวบรวมด้วยวิธีการเหล่านี้ (ซึ่งรวมทั้งที่อยู่ไอพี) จะถูกเปิดเผยต่อผู้ให้บริการเหล่านี้ ซึ่งเป็นผู้ใช้ข้อมูลในการประเมินการใช้เว็บไซต์ คุณอาจปิดการใช้ความสามารถของคอร์เมตริกส์ในการวิเคราะห์กิจกรรมการเยี่ยมชมของคุณบนไซต์นี้ก็ได้ หากต้องการทราบเพิ่มเติม เกี่ยวกับคอร์เมตริกส์ และทำการเลือกในส่วนที่เกี่ยวกับการรวบรวมข้อมูลของคอร์เมตริกส์จากไซต์นี้ โปรด คลิกที่นี่ ส่วนการที่จะปิด การทำงานของคุกกี้กูเกิลอนาลิติกส์ บางเบราเซอร์จะแสดงให้เห็นว่าคุกกี้กำลังถูกส่งไปเมื่อใด และจะอนุญาตให้คุณปฏิเสธคุกกี้เป็นรายกรณีไป
 

7. พิกเซล แท็กซ์ และการเชื่อมต่อแบบติดตาม

เว็บบีคอนส์ (หรืออาจเรียกว่า เคลียร์กิฟท์ และ พิกเซล แท็กซ์) การเชื่อมต่อแบบติดตาม และ/หรือเทคโนโลยีที่คล้ายกันนี้ ประกอบด้วยแถวรหัส 2-3 แถวและซ่อนตัวอยู่ในหน้าต่างๆของไซต์ของบริษัท มักจะใช้ร่วมกับคุกกี้ และผู้ใช้มักจะมองไม่เห็น เว็บบีคอนส์อาจส่งข้อมูลต่อไปยังบุคคลที่สาม เช่น ผู้ให้บริการของบริษัท และอาจใช้ติดตามการตอบรับของลูกค้าต่อการโฆษณาใดๆ เพื่อให้การโฆษณาแบบปฏิสัมพันธ์ได้เป้าหมายดีขึ้น และส่งเสริมการสนับสนุนและความสามารถในการใช้ของลูกค้า หากคุณปฏิเสธคุกกี้ของบริษัท (ดูหัวข้อ “คุกกี้ส์”) ย่อมเป็นการแสดงว่าคุณประสงค์จะป้องกันไม่ให้เว็บบีคอนส์ส่งต่อข้อมูลของคุณ ทั้งนี้ การกระทำดังกล่าวอาจจำกัดการใช้ลักษณะบางประการในการที่คุณจะใช้เว็บของบริษัท
 

8. วิธีการที่เราใช้ข้อมูลที่รวบรวมด้วยวิธีการอัตโนมัติ

เราอาจใช้ข้อมูลที่รวบรวมด้วยวิธีการอัตโนมัติบนเว็บไซต์นี้ในการส่งเนื้อหาที่จัดให้เฉพาะตัว เพื่อการวิจัยตลาด การวิเคราะห์ข้อมูล และการบริหารระบบ เช่น การพิจารณาว่าคุณเคยเข้าเยี่ยมชมเรามาก่อน หรือเป็นหน้าใหม่สำหรับไซต์ และเพื่อการปฏิบัติตาม ภาระผูกพันตามกฎหมาย นโยบายและขั้นตอนของเรา ซึ่งรวมถึงการปฏิบัติตามมาตรฐานของอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง และการบังคับใช้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของเรา นอกจากนี้ เรายังอาจใช้ข้อมูลในทางอื่นๆ ที่เราได้แจ้งให้ทราบเป็นการเฉพาะในเวลาที่รวบรวมข้อมูล
 

9. ความเป็นส่วนตัวของเด็กและเยาวชน

หากคุณมีอายุต่ำกว่า 20 ปี คุณอาจเข้าชมไซต์นี้ได้ อย่างไรก็ดี คุณจะให้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณแก่เราไม่ได้ เช่น คุณจะลงทะเบียน ไม่ได้ ไซต์นี้ไม่ได้ออกแบบเพื่อบุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี และเราไม่ได้รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากบุคคลใดที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี โดยรู้ตัวเช่นนั้น หากเราทราบว่าเราได้รับข้อมูลส่วนบุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปีโดยมิได้ตั้งใจ เราจะลบข้อมูลนั้นจากบันทึกของเรา
 

10. การเชื่อมโยงไปยังเว็บอื่นๆ

เว็บไซต์ของเราอาจมีการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่นๆ เพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อให้คุณทราบข้อมูล เว็บไซต์เหล่านี้อาจทำการ อย่างเป็นอิสระจากเรา ไซต์ที่เชื่อมโยงไปอาจมีคำบอกกล่าวและนโยบายความเป็นส่วนตัวของตนเอง ซึ่งเราขอแนะนำอย่างจริงจังให้คุณ ตรวจดูหากคุณไปเยี่ยมชมเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงไปใดๆ ในกรณีที่เรามิได้เป็นเจ้าของหรือควบคุมเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงไปนั้น เราจะไม่รับ ผิดชอบในเนื้อหาของไซต์ การใช้ไซต์ใดๆ หรือการปฏิบัติในเรื่องข้อมูลส่วนบุคคลของไซต์นั้น
 

11. วิธีที่เราป้องกันข้อมูลส่วนบุคคล

เรามีเครื่องป้องกันในทางบริหาร ทางเทคนิค และทางกายภาพ ซึ่งออกแบบมาเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณให้แก่เรา เพื่อไม่ให้ ถูกทำลาย สูญเสีย เปลี่ยนแปลง เข้าถึง เปิดเผย หรือใช้โดยอุบัติเหตุ โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือ โดยไม่ได้รับอนุญาต
 

12. การปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัวให้เป็นปัจจุบัน

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ อาจได้รับการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันเป็นระยะๆ และโดยไม่มีการบอกกล่าวคุณล่วงหน้า เพื่อให้ตรงกับการ เปลี่ยนแปลงของการปฏิบัติของเราในเรื่องข้อมูลส่วนบุคคล เราจะติดประกาศไว้บนเว็บไซต์ให้เห็นเด่นชัด เพื่อบอกกล่าวให้คุณทราบ การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญใดๆ ของนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา และแสดงไว้ในส่วนบนสุดของนโยบายว่าได้มีการปรับปรุงให้ เป็นปัจจุบันครั้งล่าสุดเมื่อใด
 

13. การปรับข้อมูลของคุณให้เป็นปัจจุบัน

คุณสามารถตรวจสอบ เปลี่ยนแปลง หรือแจ้งขอให้ลบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณออกได้ โดยส่งอีเมลไปที่ CustomerServices@lamer.co.th
 

14. ทางเลือกของคุณ

คุณสามารถเลือกที่จะรับหรือไม่รับอีเมลจากบริษัทก็ได้ จะเปลี่ยนการเลือกเกี่ยวกับอีเมลเมื่อใดก็ได้ โดยคลิกที่ “ไม่รับ” (unsubscribe) ด้านล่างอีเมลแต่ละฉบับที่ได้รับจากบริษัท หรือส่งเมล์มาที่บริษัทได้ที่ CustomerServices@lamer.co.th คุณสามารถแจ้งบอกเลิกการรับข้อความทางโทรศัพท์มือถือ โดยการ CustomerServices@lamer.co.th ไม่รับการติดต่อทางไปรษณีย์หรือทางโทรศัพท์ได้โดยส่งอีเมลไปที่ CustomerServices@lamer.co.th โดยระบุความประสงค์ของคุณ

นอกจากนั้น หากคุณมีความประสงค์ที่จะเปลี่ยนแปลงทางเลือกของคุณ เช่นในส่วนที่เกี่ยวกับ การโอนกิจการ หรือการโอนข้อมูลในส่วนที่แจงไว้ในเรื่อง การโอนข้อมูลไปยังประเทศอื่น หรือ เรื่องการประมวลข้อมูลที่ละเอียดอ่อนตามที่ระบุไว้ในหัวข้อ ข้อมูลที่รวบรวมและวิธีการใช้ข้อมูลดังกล่าว กรุณาติดต่อเราที่ CustomerServices@lamer.co.th โดยเราขอเรียนให้คุณทราบว่าหากคุณถอนการให้ความยินยอมในขั้นตอนและ/หรือการโอนใดๆ ทางเราจะไม่สามารถมอบสิทธิประโยชน์ของ La Mer Thailand Online และจะลบข้อมูลส่วนตัวของคุณหากนั่นเป็นความประสงค์ของคุณ
 

15. ความคิดเห็น

บริษัทได้ใช้มาตรการในระดับสูงเพื่อให้แน่ใจได้ว่าการเข้าเยี่ยมชมไซต์บริษัทของคุณเป็นประสบการณ์ที่ดี เราเคารพในความเป็นส่วนตัวของคุณ หากคุณมีปัญหา ข้อคิดเห็น หรือความสงสัยใดๆเกี่ยวกับการปฏิบัติในเรื่องความเป็นส่วนตัว โปรดติดต่อบริษัททางอีเมลที่ CustomerServices@lamer.co.th ในกรณีที่คุณมีคำถามเกี่ยวกับ การส่งข้อความทางโทรศัพท์มือถือ กรุณาติดต่อเราโดย CustomerServices@lamer.co.th


ลิขสิทธิ์ © La Mer, Inc. สงวนลิขสิทธิ์ทั่วโลก