LA MER

BLUE HEART

เราสัญญาที่จะสนับสนุนการอนุรักษ์มหาสมุทร แหล่งทรัพยากรอันล้ำค่า
พร้อมรักษาความงดงามของผืนน้ำแห่งนี้ ที่เป็นจุดเริ่มต้นของชีวิตใหม่และเป็นดินแดนแห่งการค้นพบอันไม่มีที่สิ้นสุด

OUR MISSION

ลาแมร์มีความมุ่งมั่นที่จะปกป้องท้องทะเล
อันเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำทั่วโลกและช่วย
ดูแลเสริมสร้างความสมบูรณ์ให้แก่มหาสมุทร
ของเราให้คงอยู่ยาวนาน เพื่อคนรุ่นต่อๆ ไป
เราตั้งใจที่จะสนับสนุนโครงการอนุรักษ์
มหาสมุทรผ่านกองทุน La Mer Blue Hearts
Oceans Fund เพื่อสร้างคลื่นแห่งการ
เปลี่ยนแปลงและสร้างสรรค์สิ่งดีๆ ให้กับท้องทะเล

LA MER
BLUE HEART

O C E A N S  F U N D

ลาแมร์ก่อตั้งกองทุนนี้ขึ้นเพื่อต่อยอดการสนับสนุน
โครงการอนุรักษ์มหาสมุทรทั่วโลก ในปีนี้
เราเลือกที่จะสนับสนุนองค์กรที่ให้ความสำคัญ
ด้านการให้ความรู้แก่เยาวชน เพื่อผลักดัน
ให้เยาวชนเป็นกำลังสำคัญของชุมชน

OUR BLUE HEART EFFORTS

LA MER BLUE HEART AMBASSADORS

ลาแมร์ร่วมมือกับนักอนุรักษ์ชื่อดัง นักวิทยาศาสตร์ และศิลปิน เพื่อให้ความรู้และสร้างแรงบันดาลใจ
ให้กับเยาวชน ผู้ที่จะกลายมาเป็นกำลังสำคัญในการรักษาท้องทะเลอันงดงาม

PHILIPPE COUSTEAU

Phillipe นักสิ่งแวดล้อมชื่อดัง นักสำรวจ
และผู้กำกับภาพยนตร์ที่เคยชนะการประกวด
และมุ่งมั่นที่จะอนุรักษ์ท้องทะเลผ่านการปลูกฝัง
คนรุ่นหลังให้ตระหนักถึงความยั่งยืนของมหาสมุทร

DR. AYANA ELIZABETH JOHNSON

Dr. Johnson นักชีววิทยาทางทะเล ผู้เชี่ยวชาญ
ด้านนโยบาย และเป็นผู้ก่อตั้ง Urban Ocean Lab
ศูนย์การเรียนรู้เกี่ยวกับเมืองชายฝั่ง

THOMAS PESCHAK

Thomas ช่างภาพแนวธรรมชาติที่มีชื่อเสียง
ผู้ถ่ายทอดภาพเกาะต่างๆและมหาสมุทรทั่วโลก
และมีความมุ่งมั่นในการอนุรักษ์ท้องทะเล

RIPPLES OF GOOD
WAVES OF CHANGE

พบเรื่องราวแรงบันดาลใจที่กลายมาเป็นกำลังสำคัญในการรักษาท้องทะเลอันงดงาม
เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงและสร้างสรรค์สิ่งดีๆ ให้กับท้องทะเล

OUR ONGOING COMMITMENT

บนเส้นทางแห่งการปกป้องความสัมพันธ์ของเรากับมหาสมุทรเอาไว้
เราทราบดีว่าแม้การกระทำที่เป็นเรื่องเล็กน้อย สามารถทำให้เกิดผลลัพธ์อันยิ่งใหญ่